Wie zijn we

Wie zijn we

Van iedere bij FysioMobilae werkzame fysiotherapeut wordt verwacht dat hij of zij zich ontwikkelt of specialiseert binnen het vakgebied in een richting die nuttig is voor de praktijk en passend is bij de voorkeur van de medewerker. Er wordt jaarlijks een budget vrijgemaakt voor nascholing van de medewerkers.

Lioe Kwee en Mathilde van der Streek zijn verantwoordelijk voor ons kwaliteitsbeleid.

LioeMathilde Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie
Alle bij FysioMobilae werkzame fysiotherapeuten staan inschreven in het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie. Door te voldoen aan de eisen voor registratie in het Centraal Kwaliteitsregister conformeert de geregistreerde fysiotherapeut zich aan continue kwaliteitsbeheersing en/of verbetering en aan het zichtbaar(transparant) maken van deze kwaliteit.

De eisen voor registratie zijn:

Inschrijving in het BIG-register
Het BIG-register registreert apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, de Wet BIG, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in het register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar.

Deelname klachtenregeling
Dit betekent dat wanneer een patiënt een klacht heeft die niet binnen de relatie met de behandelend fysiotherapeut of de praktijk kan worden opgelost, de patiënt de mogelijkheid heeft volgens de regelingen en bepalingen van de klachtenregeling een klacht in te dienen. Een folder van deze klachtenregeling is in de wachtkamer aanwezig.

Na- en bijscholing
Per periode van vijf jaar moeten geregistreerde fysiotherapeuten een aantal na- en bijscholingen volgen. Daarnaast is er een aantal verplichte nascholingen:  Communicatie, Methodisch handelen, Verslaglegging, Evidence based practice en de module Directe toegankelijkheid. Medewerkers moeten deze verplichte nascholingen volgen.

Intervisie
Per jaar worden 7 intervisie bijeenkomsten gepland en gehouden. Op deze bijeenkomsten wordt door één of meerdere medewerkers een presentatie gegeven over een specifiek onderwerp.

Deelname IOF
Een IOF is een groep van 8 tot 15 fysiotherapeuten die 4-5 maal per jaar bijeenkomen en met elkaar op gestructureerde wijze in gesprek zijn over alle aspecten van het vak fysiotherapie. Momenteel onderzoekt FysioMobilae om als praktijk een IOF op te richten. We kunnen dan onze intervisie bijeenkomsten als IOF registreren.

Werken conform de KNGF-richtlijnen
Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie heeft een aantal richtlijnen en ontwerprichtlijnen ontwikkeld. De richtlijnen beschrijven onderwerpen waarvoor t.a.v. de fysiotherapeutische behandeling wetenschappelijke onderbouwing is. In feite is een KNGF-ontwerprichtlijn een tussenproduct in het ontwikkelingstraject naar de wetenschappelijk onderbouwde KNGF-Richtlijn. KNGF-ontwerprichtlijnen gaan met name over aandoeningen waarvan op dit moment onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voorhanden is, zodat de richtlijn voor een belangrijk deel is gebaseerd op consensus binnen de beroepsgroep.

Privacy
Om uw privacy te beschermen worden onze dossiers in beveiligde computersystemen beheerd. In enkele gevallen worden er nog  papieren dossier gebruikt, deze worden in  afsluitbare dossierkasten bewaard die alleen toegankelijk zijn voor de fysiotherapeuten. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier volgens de wettelijke bepalingen minimaal zeven jaar bewaard.