Medisch Fitness – Algemene voorwaarden

Medisch Fitness – Algemene voorwaarden

Artikel 1

De periode van inschrijving worden telkenmale stilzwijgend verlengd met een zelfde periode, behoudens opzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, waarbij rekening gehouden dient te worden met een opzegtermijn van één maand. In deze laatste maand kunt u uiteraard gewoon doorgaan met sporten. Alleen bij langdurige ziekte (met schrijven van therapeut of huisarts) of zwangerschap kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet.

Artikel 2

De wijze van betaling geschiedt per maandelijks automatisch incasso. Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige lesgelden, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor rekening van het betreffende lid dan wel de verantwoordelijke personen voor het minderjarige lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van de eigenaar om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wanneer de betalingstermijn van 30 dagen door het lid wordt overschreden. Indien de overeenkomst op grond van bovenstaande wordt ontbonden door de eigenaar, zal aan het lid direct de toegang tot de medisch fitnesslessen of de vrije training worden ontzegd.

Het overeengekomen bedrag zal ook dienen te worden betaald, indien de deelnemer om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt, tenzij de eigenaar hem of haar van die betalingsplicht heeft ontheven, hetgeen dan echter moet blijken uit een door de eigenaar afgegeven schriftelijke verklaring.

Artikel 3

De contributie welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door de eigenaar worden aangepast, afhankelijk van o.a. de kostprijsfactoren. Het lid heeft het recht om de overeenkomst binnen één maand, na wijziging, op te zeggen indien het lid de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren, waardoor de overeenkomst per direct wordt ontbonden.

Artikel 4

Het lid onderwerpt zich aan de door de fysiotherapeuten gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze na te zullen leven. Het betreft hier in het bijzonder reglementen zoals orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht. Indien het lid de reglementen niet naleeft is dat reden om het lid verdere deelneming aan de medisch fitnesslessen en/of de vrije training te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 5

Het lid verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening kan ontstaan voor eigen rekening neemt. Tevens zal het lid de eigenaren vrijwaren van aanspraken door derden.

Artikel 6

Tijdens officiële feestdagen en tussen 24 en 31 december is de medische fitness gesloten. Dit zal niet leiden tot contributie vermindering of teruggave. In de zomer zal de medische fitness één maand gesloten zijn, uw abonnementskosten zullen in dat kwartaal aangepast worden.

Artikel 7

Het gebruik van een handdoek gedurende de fitness is verplicht, net als het dragen van schone sportschoenen. Het trainen met buitenschoenen en schoenen met zwarte zolen, die kunnen afgeven op de sportvloer, wordt niet toegestaan!

Artikel 8

De openstellingsuren voor de vrije training kunnen ten alle tijden aangepast worden.